ผลงาน

อบรม หลักสูตร คุรุพัฒนา หลักสูตรผ่านการรับรองโดยคุรุพัฒนา 35 หลักสูตร อบรมครู  ปีการศึกษา 2561 ปีการศึกษา 2562 ปีการศึกษา 2563 ครูปฐมวัย ครูประถมศึกษา ครูมัธยมศึกษา ครูทุกกลุ่มสาระ มากกว่า 100 รุ่น


Facebook แฟนเพจ : หลักสูตรพัฒนาครู  โทร 06 3979 3742
Line @trainings   Website ลงทะเบียน เลือกหลักสูตร

%d bloggers like this:
close-alt close collapse comment ellipsis expand gallery heart lock menu next pinned previous reply search share star