หลักสูตร

หลักสูตร คุรุพัฒนา 2562

คูปองครู 2562 อบรมครู หลักสูตร คุณภาพ ผ่านการรับรอง โดย คุรุพัฒนา หน่วยพัฒนาครู รหัส 0405560004592 บจ. ไอซัคเซส เทรนนิ่ง (iSuccess Trainings Co.Ltd.)

Facebook แฟนเพจ : หลักสูตรพัฒนาครู   โทร 06 3979 3742   Line @trainings   Website      ลงทะเบียน       เลือกหลักสูตร

👉อบรมครู ทุกกลุ่มสาระ ช่วง ปิดเทอม มี.ค.- เม.ย. 63 ขอนแก่น🥰🎈หลักสูตร รับรองโดย สถาบันคุรุพัฒนา🥰🥰 สะสมชั่วโมง ขอวิทยฐานะ 🌞 โทร 06 3979 3742

♦️เปิด 4 รุ่น รุ่นละ 20 คน เท่านั้น
หลักสูตร การเรียนรู้เร็วด้วยเทคนิคการสร้างสมดุลสมองซีกซ้าย และซีกขวา
ลงทะเบียน 6,291 บาท ลงทะเบียน เพียง!

🎯วันที่ 21- 22 มี.ค. 2563 ค่าลงทะเบียน 4,900 บาท

🎯วันที่ 4- 5 เม.ย. 2563 ค่าลงทะเบียน 4,500 บาท

🎯วันที่ 11- 12 เม.ย. 2563 ค่าลงทะเบียน 4,900 บาท

🎯วันที่ 18- 19 เม.ย. 2563 ค่าลงทะเบียน 4,900 บาท

👉สถานที่ ไอซัคเซส เทรนนิ่ง ขอนแก่น
ถนน มิตรภาพ ใกล้ โรงแรม ไอโฮเทล ขอนแก่น
มหาวิทยาลัยขอนแก่น โลตัส โนนม่วง ขอนแก่น
สมัคร แจ้งชื่อ สลิป ได้ไลน์ Line@ trainings
โทร 06 3979 3742

บัญชีธนาคาร กรุงไทย สาขามหาวิทยาลัยขอนแก่น
เลขบัญชี 987-3-75471-7
ชื่อบัญชี บจ. ไอซัคเซส เทรนนิ่ง

——————————–

#คูปองครู 2562 ติดตาม หลักสูตรพัฒนาครู ไอซัคเซส เทรนนิ่ง
Facebook คลิก! https://www.facebook.com/trainingcourse/
Line @trainings คลิก! https://line.me/R/ti/p/%40trainings
Website คลิก! https://isuccesstrainings.org/

อบรมครู สะสมชั่วโมงอบรม ขอวิทยฐานะ หลักสูตร รับรองโดย คุรุพัฒนา โทร 06 3979 3742

 

35 หลักสูตร รับรองโดยคุรุพัฒนาและ ประกาศ สพฐ. เพิ่มผลสัมฤทธิ์ O-NET, ภาษาอังกฤษ, คณิตศาสตร์, ภาษาไทย, สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม, วิทยาศาสตร์, การงานอาชีพและเทคโนโลยี, บูรณาการกลุ่มสาระ, ครูประถม, ครูมัธยม, ปฐมวัย, พัฒนาสมอง, BBL, PLC, Active Learning, Thailand 4.0, 21st century skills

รายชื่อ หลักสูตรคุรุพัฒนา อบรมครู รับรองโดยคุรุพัฒนา สะสมชั่วโมง ขอวิทยฐานะ

12031014 การพัฒนาการอ่าน และเขียน ๔ เดือนอ่านออกเขียนได้ โดยใช้กิจกรรม อ่าน เขียน เรียนสนุก

612021012 การจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้สื่อ เกม และอุปกรณ์คณิตศาสตร์ เพื่อพัฒนาความสามารถ ด้านคำนวณ (Numeracy) และทักษะการคิดวิเคราะห์ของนักเรียน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 – 6
612021011 การจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้สื่อ เกม และอุปกรณ์คณิตศาสตร์ (ระดับประถมศึกษา ปีที่ 1 -3)
613011005 กลยุทธ์การสอนของครูวิทยาศาสตร์เพื่อยกระดับ ผลการทดสอบโอเน็ต
613012017 การพัฒนาสื่อและนวัตกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์เพื่อส่งเสริมกระบวนการคิดขั้นสูง
613112004 การพัฒนาสื่อและนวัตกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมเพื่อส่งเสริมกระบวนการคิดขั้นสูง
612121033 สื่อและนวัตกรรมในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้สุขศึกษา การจัดการความรู้แบบปลาทู การสร้างเสริมสุขภาพที่ดี เพื่อชีวีมีสุข
613291015 การสร้างสื่อการเรียนการสอนในรูปแบบมัลติมีเดีย
613291013 การสร้างโมเดล 3 มิติเพื่อส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ ในศตวรรษที่ 21 ด้วยโปรแกรม Autodesk Maya
612181121 เทคนิคการจัดกิจกรรมการเรียนรู้สะเต็มศึกษา (ประถมศึกษา)
613181076 เทคนิคการจัดกิจกรรมการเรียนรู้สะเต็มศึกษา (มัธยมศึกษา)
 
613122011 การอบรมผู้ฝึกสอนกีฬาวอลเลย์บอล ตามแนว Active Learning
613041016 การพัฒนาบุคลิกภาพและการพูดอย่างครูมืออาชีพเพื่อสร้างแรงจูงใจผู้เรียน
612031082 เทคนิคการจัดกิจกรรมภาษาไทยแบบ active learning : เพิ่มพูนทักษะการอ่าน การคิดและการเขียน
611161182 STEM EDUCATION : สนุกกับสะเต็มศึกษาผ่านโครงงานปฐมวัย
612171007 การพัฒนาการอ่าน และเขียน ๔ เดือนอ่านออกเขียนได้ โดยใช้กิจกรรม อ่าน เขียน เรียนสนุก สำหรับเด็กที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้
612041131 การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ผ่านแอพพลิเคชั่นเพื่อการเรียนรู้ (Learning Application) “Echo English” ด้วยกระบวนการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) ระดับชั้นประถมศึกษา
612012032 การจัดการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมทักษะการคิดขั้นสูงในศตวรรษที่ 21
สำหรับผู้เรียนด้วยทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์(สำหรับครูประถมศึกษา)
612102022 การพัฒนาสื่อและนวัตกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีเพื่อส่งเสริมกระบวนการคิดขั้นสูง
612121038 การฝึกอบรมครูมวยไทยขั้นพื้นฐาน (Level 1)
613122013 การฝึกอบรมสมรรถนะครูมวยไทย (Level 2)
613122014 การฝึกอบรมครูมวยไทยขั้นสูง (Level 3)
613012043 การจัดการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมทักษะการคิดขั้นสูงในศตวรรษ
ที่ 21สำหรับผู้เรียนด้วยทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ (สำหรับครูมัธยมศึกษา)
614011072 หลักสูตรการพัฒนาสมรรถนะครูวิทยาศาสตร์ เพื่อส่งเสริมทักษะการคิดในศตวรรษที่ 21 โดยใช้โครงงานเป็นฐาน (PBL) ระดับมัธยมศึกษา
 
613041052 การเรียนรู้ใช้โครงงานเป็นฐาน: การละครในชั้นเรียนภาษาอังกฤษ
 
613151071 เทคนิคการจัดกิจกรรมแนะแนวเพื่อพัฒนาทักษะผู้เรียนในศตวรรษที่ 21
 
612031132 การพัฒนาสื่อและนวัตกรรมกลุ่มสาระภาษาไทยเพื่อส่งเสริม
กระบวนการคิดขั้นสูง
 
614181061 การเรียนรู้เร็วด้วยเทคนิคการสร้างสมดุลสมองซีกซ้ายและซีกขวา
 
613041016 การพัฒนาบุคลิกภาพและการพูดอย่างครูมืออาชีพเพื่อสร้างแรงจูงใจผู้เรียน
 
613291015 การสร้างสื่อการเรียนการสอนในรูปแบบมัลติมีเดีย
 
623181318 การพัฒนาเกมเพื่อการเรียนรู้ด้วยโปรแกรม Construct 2
 
628041015 การพัฒนาทักษะการออกเสียงภาษาอังกฤษด้วยกิจกรรมสนุกตามแนว Active Learning
 
62918136 สื่อและนวัตกรรมในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อสร้างเสริมผู้เรียนให้เป็นคนดี คนเก่ง และมีความสุข โดยใช้กระบวนการ 3D ( ประถมศึกษา )
 
623181262 การพัฒนาแอปพลิเคชั่นเพื่อการเรียนรู้บนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ด้วย Adobe Captivate 2019
 
621181024 การพัฒนาความพร้อมด้านสติปัญญาด้านทักษะการคิดแก้ปัญหาของเด็กปฐมวัยโดยใช้กีฬาหมากล้อม และแนวทางการส่งเสริมการเล่นกีฬาหมากล้อมระดับปฐมวัย
623021044 หลักสูตรอบรมเชิงบูรณาการ การวิจัยเชิงปฏิบัติการในชั้นเรียนสำหรับครูคณิตศาสตร์ยุค Education 4.0
628181058 ศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาการเรียนรู้
 
 

%d bloggers like this:
close-alt close collapse comment ellipsis expand gallery heart lock menu next pinned previous reply search share star