คูปองครู

หลักสูตรพัฒนาครู คูปองครู 2562

 คูปองครู 2562 เตรียมพร้อม อบรมครู ทั่วประเทศ 28 หลักสูตร คุณภาพ ผ่านการรับรอง โดย คุรุพัฒนา หน่วยพัฒนาครู รหัส 0405560004592 บจ. ไอซัคเซส เทรนนิ่ง (iSuccess Trainings Co.Ltd.) จึงสำรวจความสนใจ เพื่อเตรียมพร้อมในการพัฒนาครู ปีงบประมาณ 2562

คลิก! เลือกหลักสูตร ที่สนใจ รับข้อมูลเพิ่มเติม

#คูปองครู 2562 ติดตาม หลักสูตรพัฒนาครู ไอซัคเซส เทรนนิ่ง
Facebook คลิก! https://www.facebook.com/trainingcorse/
Line @trainings คลิก! https://line.me/R/ti/p/%40trainings
Website คลิก! https://isuccesstrainings.org/
รับรายละเอียด เพิ่มเติม ลิก! เลือกหลักสูตร 

 

อบรมครู สะสมชั่วโมงอบรม ขอวิทยฐานะ หลักสูตร รับรองโดย คุรุพัฒนา โทร 06 3979 3742

35 หลักสูตร รับรองโดยคุรุพัฒนาและ ประกาศ สพฐ. เพิ่มผลสัมฤทธิ์ O-NET, ภาษาอังกฤษ, คณิตศาสตร์, ภาษาไทย, สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม, วิทยาศาสตร์, การงานอาชีพและเทคโนโลยี, บูรณาการกลุ่มสาระ, ครูประถม, ครูมัธยม, ปฐมวัย, พัฒนาสมอง, BBL, PLC, Active Learning, Thailand 4.0, 21st century skills

รายชื่อหลักสูตร อบรมครู รับรองโดย คุรุพัฒนา  สะสมชั่วโมง ขอวิทยฐานะ

12031014 การพัฒนาการอ่าน และเขียน ๔ เดือนอ่านออกเขียนได้ โดยใช้กิจกรรม อ่าน เขียน เรียนสนุก
612021012 การจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้สื่อ เกม และอุปกรณ์คณิตศาสตร์ เพื่อพัฒนาความสามารถ ด้านคำนวณ (Numeracy) และทักษะการคิดวิเคราะห์ของนักเรียน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 – 6
612021011 การจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้สื่อ เกม และอุปกรณ์คณิตศาสตร์ (ระดับประถมศึกษา ปีที่ 1 -3)
613011005 กลยุทธ์การสอนของครูวิทยาศาสตร์เพื่อยกระดับ ผลการทดสอบโอเน็ต
613012017 การพัฒนาสื่อและนวัตกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์เพื่อส่งเสริมกระบวนการคิดขั้นสูง
613112004 การพัฒนาสื่อและนวัตกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมเพื่อส่งเสริมกระบวนการคิดขั้นสูง
612121033 สื่อและนวัตกรรมในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้สุขศึกษา การจัดการความรู้แบบปลาทู การสร้างเสริมสุขภาพที่ดี เพื่อชีวีมีสุข
613291015 การสร้างสื่อการเรียนการสอนในรูปแบบมัลติมีเดีย
613291013 การสร้างโมเดล 3 มิติเพื่อส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ ในศตวรรษที่ 21 ด้วยโปรแกรม Autodesk Maya
612181121 เทคนิคการจัดกิจกรรมการเรียนรู้สะเต็มศึกษา (ประถมศึกษา)
613181076 เทคนิคการจัดกิจกรรมการเรียนรู้สะเต็มศึกษา (มัธยมศึกษา)
613122011 การอบรมผู้ฝึกสอนกีฬาวอลเลย์บอล ตามแนว Active Learning
613041016 การพัฒนาบุคลิกภาพและการพูดอย่างครูมืออาชีพเพื่อสร้างแรงจูงใจผู้เรียน
612031082 เทคนิคการจัดกิจกรรมภาษาไทยแบบ active learning : เพิ่มพูนทักษะการอ่าน การคิดและการเขียน
611161182 STEM EDUCATION : สนุกกับสะเต็มศึกษาผ่านโครงงานปฐมวัย
612171007 การพัฒนาการอ่าน และเขียน ๔ เดือนอ่านออกเขียนได้ โดยใช้กิจกรรม อ่าน เขียน เรียนสนุก สำหรับเด็กที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้
612041131 การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ผ่านแอพพลิเคชั่นเพื่อการเรียนรู้ (Learning Application) “Echo English” ด้วยกระบวนการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) ระดับชั้นประถมศึกษา
612012032 การจัดการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมทักษะการคิดขั้นสูงในศตวรรษที่ 21
สำหรับผู้เรียนด้วยทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์(สำหรับครูประถมศึกษา)
612102022 การพัฒนาสื่อและนวัตกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีเพื่อส่งเสริมกระบวนการคิดขั้นสูง
612121038 การฝึกอบรมครูมวยไทยขั้นพื้นฐาน (Level 1)
613122013 การฝึกอบรมสมรรถนะครูมวยไทย (Level 2)
613122014 การฝึกอบรมครูมวยไทยขั้นสูง (Level 3)
613012043 การจัดการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมทักษะการคิดขั้นสูงในศตวรรษ
ที่ 21สำหรับผู้เรียนด้วยทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ (สำหรับครูมัธยมศึกษา)
614011072 หลักสูตรการพัฒนาสมรรถนะครูวิทยาศาสตร์ เพื่อส่งเสริมทักษะการคิดในศตวรรษที่ 21 โดยใช้โครงงานเป็นฐาน (PBL) ระดับมัธยมศึกษา
613041052 การเรียนรู้ใช้โครงงานเป็นฐาน: การละครในชั้นเรียนภาษาอังกฤษ
613151071 เทคนิคการจัดกิจกรรมแนะแนวเพื่อพัฒนาทักษะผู้เรียนในศตวรรษที่ 21
612031132 การพัฒนาสื่อและนวัตกรรมกลุ่มสาระภาษาไทยเพื่อส่งเสริม
กระบวนการคิดขั้นสูง
614181061 การเรียนรู้เร็วด้วยเทคนิคการสร้างสมดุลสมองซีกซ้ายและซีกขวา
613041016 การพัฒนาบุคลิกภาพและการพูดอย่างครูมืออาชีพเพื่อสร้างแรงจูงใจผู้เรียน
613291015 การสร้างสื่อการเรียนการสอนในรูปแบบมัลติมีเดีย
623181318 การพัฒนาเกมเพื่อการเรียนรู้ด้วยโปรแกรม Construct 2
628041015 การพัฒนาทักษะการออกเสียงภาษาอังกฤษด้วยกิจกรรมสนุกตามแนว Active Learning
62918136 สื่อและนวัตกรรมในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อสร้างเสริมผู้เรียนให้เป็นคนดี คนเก่ง และมีความสุข โดยใช้กระบวนการ 3D ( ประถมศึกษา )
623181262 การพัฒนาแอปพลิเคชั่นเพื่อการเรียนรู้บนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ด้วย Adobe Captivate 2019
621181024 การพัฒนาความพร้อมด้านสติปัญญาด้านทักษะการคิดแก้ปัญหาของเด็กปฐมวัยโดยใช้กีฬาหมากล้อม และแนวทางการส่งเสริมการเล่นกีฬาหมากล้อมระดับปฐมวัย
623021044 หลักสูตรอบรมเชิงบูรณาการ การวิจัยเชิงปฏิบัติการในชั้นเรียนสำหรับครูคณิตศาสตร์ยุค Education 4.0
628181058 ศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาการเรียนรู้
%d bloggers like this:
close-alt close collapse comment ellipsis expand gallery heart lock menu next pinned previous reply search share star