วิทยากร

โค้ช  วิทยากร

    ทีมโค้ช  วิทยากร ที่มีทั้งความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ มากมาย หลากหลายสาขา ที่จะแบ่งปัน แลกเปลี่ยนเรียนรู้  แชร์ประสบการณ์ กับคุณ

ดร.ปรียาดา สุขสวาง  Ph.d. เทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น

  • วิทยากร การจัดการเรียนการสอน ทฤษฎีการเรียนรู้ พัฒนาสมอง upgrade A ทักษะ เรียนรู้เร็ว เรียนเก่ง สร้างได้
Enter a caption

อ. มะลิดา ปทุมธนทรัพย์วิทยากร ฝึกการพูด สร้างภาพลักษณ์ พัฒนาการพูด พัฒนาบุคลิกภาพ มั่นใจเมื่ออยู่หน้าไมค์ หน้ากล้อง

ท่านทองสุข มันตาทร วิทยากร ศิลปะการพูด การเป็นพิธีกร พิธีการ การพัฒนาผู้นำ ผู้บริหาร ครู hr

คุณปภินพิทย์  พัวโสพิศ นักจัดรายการโทรทัศน์ วิทยากรฝึกทักษะการพูด การพูดออกสื่อ ออก TV 

คุณอรวรรณ โอทอง นักปั่นจักรยานรอบโลก วิทยากรสร้างแรงบันดาลใจ ฝันให้ไกลไปให้ถึง

 

คุณอรนุช  ศิริสวัสดิ์ ประธานชมรมสตรีอาเซียน วิทยากร เทคนิคสร้างภาพสำเร็จให้เป็นจริง 

 

 

%d bloggers like this:
close-alt close collapse comment ellipsis expand gallery heart lock menu next pinned previous reply search share star