อบรมหลักสูตรคุรุพัฒนา ปีการศึกษา 2564

ติดตาม หลักสูตรพัฒนาครู ไอซัคเซส เทรนนิ่ง
Facebook แฟนเพจ : หลักสูตรพัฒนาครู โทร 06 3979 3742
Line @trainings Website ลงทะเบียน เลือกหลักสูตรคุรุพัฒนา

✅E64 -อบรมวันที่ 12/06/2564 – 13/06/2564 – หลักสูตร 629181364 นวัตกรรม 3D – 20 ชม.

✅F64 -อบรมวันที่ 19/06/2564 – 20/06/2564 – หลักสูตร- 628181058-ศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาการเรียนรู้ – 16ชม. ✅

G64 -อบรมวันที่ 26/06/2564 -27/06/2564 – หลักสูตร 623181318-002 การพัฒนาการเรียนรู้ด้วย Construct 2 – 14ชม.

✅H64 -รวม 2 หลักสูตร F+G 629181364 นวัตกรรม 3D + หลักสูตร 623181318 รวม 30 ชม.

✅I64 -อบรมวันที่ 10/07/2564 – 11/07/2564 – หลักสูตร 629181364 นวัตกรรม 3D – 20 ชม.

✅.J64-อบรมวันที่ 7/08/2564 – 8/08/2564 – หลักสูตร 629181364 นวัตกรรม 3D – 20 ชม.

ประกาศรับรองหลักสูตรคุรุพัฒนา

ประกาศหลักสูตรคุรุพัฒนา62
หลักสูตรคุรุพัฒนา62 คณิตศาสตร์
หลักสูตรคุรุพัฒนา62 Application
หลักสูตรคุรุพัฒนานวัตกรรม 3D
หลักสูตรคุรุพัฒนา62 ภาษาอังกฤษ

Leave a Reply

%d bloggers like this:
close-alt close collapse comment ellipsis expand gallery heart lock menu next pinned previous reply search share star