หลักสูตรคุรุพัฒนา นวัตกรรม 3D – เชียงใหม่


ลงทะเบียน 

อบรมครู หลักคุรุพัฒนา 20 ชั่วโมง  📢📞โทร 06 3979 3742

หลักสูตรคุรุพัฒนา 2563 จำนวน 20 ชั่วโมง

รหัสหลักสูตร 629181364

ชื่อหลักสูตร สื่อและนวัตกรรมในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อสร้างเสริมผู้เรียน

ให้เป็นคนดี คนเก่ง และมีความสุข โดยใช้กระบวนการ 3D

🔻วันที่ 5-6 ธันวาคม 2563

สถานที่อบรม โรงแรมคุ้มภูคำ จ. เชียงใหม่

หลักสูตรคุรุพัฒนา 2562 หลักสูตรคุรพัฒนา 2563 โทร 06 3979 3742

ติดตาม หลักสูตรพัฒนาครู ไอซัคเซส เทรนนิ่ง
Facebook แฟนเพจ : หลักสูตรพัฒนาครู โทร 06 3979 3742
Line @trainings Website ลงทะเบียน เลือกหลักสูตร


🔻คลิก! ลงทะเบียน  https://bit.ly/31MTa8a

โปร สำหรับครูมาด้วยกัน ค่าลงทะเบียน
🔻 1 คน 3,900 บาท โอนล่วงหน้า ลดทันที 500 บาท
🔻 10 คน ขึ้นไป 2,900 บาท
🔻 30 คน ขึ้นไป 2,500 บาท
🔻 50 คน ขึ้นไป 1,900 บาท

🔻บัญชีธนาคาร กรุงไทย สาขามหาวิทยาลัยขอนแก่น
เลขบัญชี 987-3-75471-7
ชื่อบัญชี บจ. ไอซัคเซส เทรนนิ่ง

ติดต่อ
📢📞โทร 06 3979 3742
Line: traininings
inbox: m.me/trainingscourse

กิจกรรมการอบรมวันแรก นวัตกรรม 3D -20 ชั่วโมง
กิจกรรมอบรบ วันที่สอง นวัตกรรม 3D-20 ชั่วโมง
หลักสูตรคุรุพัฒนา 2562 หลักสูตรคุรพัฒนา 2563 โทร 06 3979 3742

ติดตาม หลักสูตรพัฒนาครู ไอซัคเซส เทรนนิ่ง
Facebook แฟนเพจ : หลักสูตรพัฒนาครู โทร 06 3979 3742
Line @trainings   Website ลงทะเบียน เลือกหลักสูตร

Leave a Reply

%d bloggers like this:
close-alt close collapse comment ellipsis expand gallery heart lock menu next pinned previous reply search share star