อบรมหลักสูตรคุรุพัฒนา 2562

สาเหตุ ที่ครูพลาดอบรมหลักสูตรคุรุพัฒนา 2562

  • ถึงแม้ไม่มีงบประมาณคูปองครู ในปี 2562 ครูยังต้องอบรมตามเกณฑ์ ที่ กคศ. กำหนด เพื่อใช้ประกอบการขอวิทยฐานะ ต่อเนื่อง 5 ปี ๆละ 12-20 ชั่วโมง และ สะสมชั่วโมง PLC
  • ครูบางคน เข้าใจว่า ไม่มี คูปองครู จึงไม่ต้องอบรม จึงทำให้ เมื่อครูยื่นขอวิทยฐานะ ครูจึงขาดชั่วโมงพัฒนาตนเอง

หลักสูตรคุรุพัฒนา 2562 หลักสูตรคุรพัฒนา 2563 โทร 06 3979 3742

ติดตาม หลักสูตรพัฒนาครู ไอซัคเซส เทรนนิ่ง
Facebook แฟนเพจ : หลักสูตรพัฒนาครู โทร 06 3979 3742
Line @trainings Website ลงทะเบียน เลือกหลักสูตร

Leave a Reply

%d bloggers like this:
close-alt close collapse comment ellipsis expand gallery heart lock menu next pinned previous reply search share star