หลักสูตรคุรุพัฒนา นวัตกรรม 3D – กทม.


หลักสูตรคุรุพัฒนา 2562 หลักสูตรคุรพัฒนา 2563 โทร 06 3979 3742

ติดตาม หลักสูตรพัฒนาครู ไอซัคเซส เทรนนิ่ง
Facebook แฟนเพจ : หลักสูตรพัฒนาครู โทร 06 3979 3742
Line @trainings   Website ลงทะเบียน เลือกหลักสูตร

ลงทะเบียน 

อบรมครู หลักคุรุพัฒนา 20 ชั่วโมง  📢📞โทร 06 3979 3742

หลักสูตรคุรุพัฒนา 2563 จำนวน 20 ชั่วโมง

รหัสหลักสูตร 629181364

ชื่อหลักสูตร สื่อและนวัตกรรมในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อสร้างเสริมผู้เรียน

ให้เป็นคนดี คนเก่ง และมีความสุข โดยใช้กระบวนการ 3D

🔻วันที่ 12-13 ธันวาคม 2563 กทม. หลักสูตร 629181364 สื่อนวัตกรรม 3 D (20 ชม.)

สถานที่อบรม โรงแรมบียอนด์สวีท ถนน จรัญสนิทวงศ์ บางพลัด กทม.


🔻คลิก! ลงทะเบียน  https://bit.ly/31MTa8a

โปร สำหรับครูมาด้วยกัน ค่าลงทะเบียน
🔻 1 คน 3,900 บาท โอนล่วงหน้า ลดทันที 500 บาท
🔻 10 คน ขึ้นไป 2,900 บาท (สถานศึกษา/หน่วยงานเดียวกัน)
🔻 30 คน ขึ้นไป 2,500 บาท (สถานศึกษา/หน่วยงานเดียวกัน)
🔻 50 คน ขึ้นไป 1,900 บาท (สถานศึกษา/หน่วยงานเดียวกัน)

🔻บัญชีธนาคาร กรุงไทย สาขามหาวิทยาลัยขอนแก่น
เลขบัญชี 987-3-75471-7
ชื่อบัญชี บจ. ไอซัคเซส เทรนนิ่ง

ติดต่อ
📢📞โทร 06 3979 3742
Line: traininings
inbox: m.me/trainingscourse

หลักสูตรคุรุพัฒนา 2562 หลักสูตรคุรพัฒนา 2563 โทร 06 3979 3742

ติดตาม หลักสูตรพัฒนาครู ไอซัคเซส เทรนนิ่ง
Facebook แฟนเพจ : หลักสูตรพัฒนาครู โทร 06 3979 3742
Line @trainings   Website ลงทะเบียน เลือกหลักสูตร

Leave a Reply

%d bloggers like this:
close-alt close collapse comment ellipsis expand gallery heart lock menu next pinned previous reply search share star