ลงทะเบียนอบรม หลักสูตรคุรุพัฒนา

ลงทะเบียน https://bit.ly/31MTa8a

ลงทะเบียนอบรมครู 20 ชม หลักสูตรรับรองโดยคุรุพัฒนา 

🔺️วันที่ 7-8  พ.ย. 2563 ขอนแก่น 629181364 สื่อนวัตกรรม 3 D (20 ชม.)

🔺️วันที่ 21-22 พ.ย. 2563  ชะอำ 629181364 สื่อนวัตกรรม 3 D (20 ชม.)

🔺️วันที่ 21-22 พ.ย. 2563 ชะอำ 623181318 Construct 2 (14 ชม.)

🔺️วันที่ 5-6  ธันวาคม  2563  เขียงใหม่ 629181364 สื่อนวัตกรรม 3 D (20 ชม.)

🔺️ วันที่ 12-13 ธันวาคม 2563  กทม. 629181364 สื่อนวัตกรรม 3 D (20 ชม.)

🔺️วันที่ 12-13 ธันวาคม 2563  กทม. 623181318 Construct 2 (14 ชม.)

🔻คลิก!   ลงทะเบียน จอง

https://bit.ly/31MTa8a

หลักสูตรคุรุพัฒนา 2562 หลักสูตรคุรพัฒนา 2563 โทร 06 3979 3742

ติดตาม หลักสูตรพัฒนาครู ไอซัคเซส เทรนนิ่ง
Facebook แฟนเพจ : หลักสูตรพัฒนาครู โทร 06 3979 3742
Line @trainings Website ลงทะเบียน เลือกหลักสูตร

Leave a Reply

%d bloggers like this:
close-alt close collapse comment ellipsis expand gallery heart lock menu next pinned previous reply search share star