คูปองครู การเรียนรู้สุขศึกษาการจัดการความรู้แบบปลาทู การสร้างเสริมสุขภาพที่ดี เพื่อชีวีมีสุข (สำหรับครูประถมศึกษา)

16

 

รหัสหลักสูตร  612121033

ชื่อหลักสูตร  สื่อและนวัตกรรมในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้สุขศึกษาการจัดการความรู้แบบปลาทู การสร้างเสริมสุขภาพที่ดี เพื่อชีวีมีสุข (สำหรับครูประถมศึกษา)

#คูปองครู2562 #คูปองครู

ติดตาม หลักสูตรพัฒนาครู ไอซัคเซส เทรนนิ่ง

Facebook แฟนเพจ คูปองครู หลักสูตรพัฒนาครู

โทร 06-3979-3742, 06-3724 1317,043-001-195

Line @trainings คลิก! 

🌎Website ไอซัคเซส เทรนนิ่ง คลิก!

👉#รายชื่อหลักสูตรคูปองครู

รับรายละเอียด เพิ่มเติม คลิก! เลือกหลักสูตร 

👉#ลงทะเบียนคูปองครู  ระบบลงทะเบียนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาโครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร  https://training.obec.go.th/

#หลักสูตรพัฒนาครู #คุรุพัฒนา #ไอซัคเซส เทรนนิ่ง #คูปองครู #อบรมครู#หลักสูตรอบรมครู

Leave a Reply

%d bloggers like this:
close-alt close collapse comment ellipsis expand gallery heart lock menu next pinned previous reply search share star