เทคนิคการจัดกิจกรรมสะเต็มศึกษา

8

รหัสหลักสูตร 613181076
ชื่อหลักสูตร เทคนิคการจัดกิจกรรมการเรียนรู้สะเต็มศึกษา (มัธยมศึกษา)

#คูปองครู2562 #คูปองครู

ติดตาม หลักสูตรพัฒนาครู ไอซัคเซส เทรนนิ่ง

Facebook แฟนเพจ คูปองครู หลักสูตรพัฒนาครู

☎โทร 06-3979-3742, 06-3724 1317,043-001-195

Line @trainings คลิก!

🌎Website ไอซัคเซส เทรนนิ่ง คลิก!

👉#รายชื่อหลักสูตรคูปองครู

➡รับรายละเอียด เพิ่มเติม คลิก! เลือกหลักสูตร

👉#ลงทะเบียนคูปองครู ระบบลงทะเบียนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาโครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร https://training.obec.go.th/
#หลักสูตรพัฒนาครู #คุรุพัฒนา #ไอซัคเซส เทรนนิ่ง #คูปองครู #อบรมครู#หลักสูตรอบรมครู

 

Leave a Reply

%d bloggers like this:
close-alt close collapse comment ellipsis expand gallery heart lock menu next pinned previous reply search share star