คุณครู พลาด! โอกาส คูปองครู 2561 ทำไงดี

3 (2)

[หากคุณครู ….]
ไม่ได้อบรม คูปองครู 2561
ไม่มีวุฒิบัตร รับรองชั่วโมงพัฒนา เสนอขอวิทยฐานะแนวใหม่ ว21/2560
 ไม่มีชั่วโมงการพัฒนา เพื่อส่งวิทยฐานะ ก่อนวันที่ 4 ก.ค 2562

ข่าวดี 🤣ครูที่พลาดโอกาส! อบรบ คูปองครู 2561🥰
🌟 หลักสูตรเดียวจบ ครบ 20 ชั่วโมง🥰
หลักสูตรอบรมครู 613041016 การพัฒนาบุคลิกภาพและการพูดอย่างครูมืออาชีพเพื่อสร้างแรงจูงใจผู้เรียน

👉 ลงทะเบียน ด่วน!!!

😄รีบด่วน! รับเพียง 50 คน รุ่นเดียว เท่านั้น
รุ่นพิเศษ 27 – 28 เม.ย 2562 โรงแรมริเวอร์ไซด์ กทม.

สิ่งที่ ครู จะได้รับ
 พัฒนาบุคลิกภาพและการพูดอย่างครูมืออาชีพ
 ทักษะการพูดเพื่อสร้างแรงจูงใจผู้เรียน
 วุฒิบัตร รับรอง 20 ชั่วโมง การพัฒนา หลักสูตรที่สถาบันคุรุพัฒนารับรอง
 ชั่วโมงพัฒนาประกอบเสนอขอวิทยฐานะแนวใหม่ ว21/2560
 20 ชั่วโมงพัฒนา เพื่อส่งวิทยฐานะ ก่อนวันที่ 4 ก.ค 2562

ค่าลงทะเบียน (4,900 บาท ใช้เงินส่วนตัว )

Leave a Reply

%d bloggers like this:
close-alt close collapse comment ellipsis expand gallery heart lock menu next pinned previous reply search share star