คูปองครู 2562 รับรองโดยคุรุพัฒนา

ภาพนิ่ง29

ภาพนิ่ง30

ลงทะเบียนรับข้อมูลเพิ่มเติม

#คูปองครู 2562 เตรียมพร้อม อบรมครู ทั่วประเทศ 28 หลักสูตร คุณภาพ ผ่านการรับรอง โดย คุรุพัฒนา หน่วยพัฒนาครู รหัส 0405560004592 บจ. ไอซัคเซส เทรนนิ่ง (iSuccess Trainings Co.Ltd.) จึงสำรวจความสนใจ เพื่อเตรียมพร้อมในการพัฒนาครู ปีงบประมาณ 2562 คลิก! เลือกหลักสูตร 

#คูปองครู 2562 ติดตาม หลักสูตรพัฒนาครู ไอซัคเซส เทรนนิ่ง
Facebook คลิก! https://www.facebook.com/trainingcorse/
Line @trainings คลิก! https://line.me/R/ti/p/%40trainings
Website คลิก! https://isuccesstrainings.org/
รับรายละเอียด เพิ่มเติม คลิก! เลือกหลักสูตร 

หลักสูตรพัฒนาครู

 

612021011 การจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้สื่อ เกม และอุปกรณ์คณิตศาสตร์ (ระดับประถมศึกษา ปีที่ 1 – 3)
612021012 การจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้สื่อ เกม และอุปกรณ์คณิตศาสตร์ เพื่อพัฒนาความสามารถ ด้านคำนวณ (Numeracy) และทักษะการคิดวิเคราะห์ของนักเรียน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 – 6
612031014 การพัฒนาการอ่าน และเขียน ๔ เดือน อ่านออกเขียนได้ โดยใช้กิจกรรม อ่าน เขียน เรียนสนุก
612031082 เทคนิคการจัดกิจกรรมภาษาไทยแบบ active learning : เพิ่มพูนทักษะการอ่าน การคิดและการเขียน
612121033  สื่อและนวัตกรรมในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้สุขศึกษาการจัดการความรู้แบบปลาทู การสร้างเสริมสุขภาพที่ดี เพื่อชีวีมีสุข (สำหรับครูประถมศึกษา)
612181121  เทคนิคการจัดกิจกรรมการเรียนรู้สะเต็มศึกษา (ประถมศึกษา)
613011005 กลยุทธ์การสอนของครูวิทยาศาสตร์เพื่อยกระดับผลการทดสอบโอเน็ต
613012017  การพัฒนาสื่อและนวัตกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์เพื่อส่งเสริมกระบวนการคิดขั้นสูง
613112004  การพัฒนาสื่อและนวัตกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมเพื่อส่งเสริมกระบวนการคิดขั้นสูง
613122011 การอบรมผู้ฝึกสอนกีฬาวอลเลย์บอลตามแนว Active Learning
613181076  เทคนิคการจัดกิจกรรมการเรียนรู้สะเต็มศึกษา (มัธยมศึกษา)
613291013  การสร้างโมเดล 3 มิติเพื่อส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ด้วยโปรแกรม Autodesk Maya
611161182 STEM EDUCATION : สนุกกับสะเต็มศึกษาผ่านโครงงานปฐมวัย
612171007 การพัฒนาการอ่าน และเขียน ๔ เดือนอ่านออกเขียนได้ โดยใช้กิจกรรม อ่าน เขียน เรียนสนุก สำหรับเด็กที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้
  612041131 การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ผ่านแอพพลิเคชั่นเพื่อการเรียนรู้ (Learning Application) “Echo English” ด้วยกระบวนการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) ระดับชั้นประถมศึกษา
612012032 การจัดการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมทักษะการคิดขั้นสูงในศตวรรษที่ 21 สำหรับผู้เรียนด้วยทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์(สำหรับครูประถมศึกษา)
612102022 การพัฒนาสื่อและนวัตกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีเพื่อส่งเสริมกระบวนการคิดขั้นสูง
612121038 การฝึกอบรมครูมวยไทยขั้นพื้นฐาน (Level 1)
613122013 การฝึกอบรมสมรรถนะครูมวยไทย (Level 2)
613122014 การฝึกอบรมครูมวยไทยขั้นสูง (Level 3)
613012043 การจัดการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมทักษะการคิดขั้นสูงในศตวรรษที่ 21สำหรับผู้เรียนด้วยทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ (สำหรับครูมัธยมศึกษา)
614011072 หลักสูตรการพัฒนาสมรรถนะครูวิทยาศาสตร์ เพื่อส่งเสริมทักษะการคิดในศตวรรษที่ 21 โดยใช้โครงงานเป็นฐาน (PBL)ระดับมัธยมศึกษา
613041052 การเรียนรู้ใช้โครงงานเป็นฐาน: การละครในชั้นเรียนภาษาอังกฤษ
613151071 เทคนิคการจัดกิจกรรมแนะแนวเพื่อพัฒนาทักษะผู้เรียนในศตวรรษที่ 21
612031132 การพัฒนาสื่อและนวัตกรรมกลุ่มสาระภาษาไทยเพื่อส่งเสริมกระบวนการคิดขั้นสูง
614181061 การเรียนรู้เร็วด้วยเทคนิคการสร้างสมดุลสมองซีกซ้ายและซีกขวา
613041016 การพัฒนาบุคลิกภาพและการพูดอย่างครูมืออาชีพเพื่อสร้างแรงจูงใจผู้เรียน
613291015 การสร้างสื่อการเรียนการสอนในรูปแบบมัลติมีเดีย

Leave a Reply

%d bloggers like this:
close-alt close collapse comment ellipsis expand gallery heart lock menu next pinned previous reply search share star