หลักสูตรพัฒนาครู 20 ชั่วโมง

ลงทะเบียน  ด่วน

รีบด่วน!  รับเพียง 100 คน/รุ่น

krupong20Hr2

ลงทะเบียน  ด่วน

รีบด่วน!  รับเพียง 100 คน/รุ่น

ลงทะเบียน ด่วน! ก่อนที่นั่งเต็ม เปิดรับลงทะเบียน 7 หลักสูตร 20 ชม. รับรองโดยคุรุพัฒนา จัดโดยหน่วยพัฒนาครู บจ. ไอซัคเซสเทรนนิ่ง จำกัด จัดการอบรมเพื่อครูที่มีความจำเป็นต้องใช้วุฒิบัตรการอบรม 20 ชม. ประกอบการเลื่อนวิทยฐานะ ในช่วงเปลี่ยนผ่าน ก่อนวันที่ 5 กรกฎาคม 2561 เลือกหลักสูตรพร้อมโอนเงิน ด่วน โทร 06 3979 3742, 09 7051 8248ลงทะเบียน ด่วน! ก่อนที่นั่งเต็ม เปิดรับลงทะเบียน 7 หลักสูตร 20 ชม. รับรองโดยคุรุพัฒนา จัดโดยหน่วยพัฒนาครู บจ. ไอซัคเซสเทรนนิ่ง จำกัด จัดการอบรมเพื่อครูที่มีความจำเป็นต้องใช้วุฒิบัตรการอบรม 20 ชม. ประกอบการเลื่อนวิทยฐานะ ในช่วงเปลี่ยนผ่าน ก่อนวันที่ 5 กรกฎาคม 2561 เลือกหลักสูตรพร้อมโอนเงิน ด่วน โทร 06 3979 3742, 09 7051 8248

 

 

ภาพนิ่ง7

 

 

 

Leave a Reply

%d bloggers like this:
close-alt close collapse comment ellipsis expand gallery heart lock menu next pinned previous reply search share star