หลักสูตรพัฒนาครู มัธยมศึกษา

ภาพนิ่ง7

     คูปองครู 2561   รับ 150 คน / รุ่น    หลักสูตร  2 วัน 16  ชม.

ลงทะเบียน   ระบบ Training Obec 25 เมษายน – 2 พฤษภาคม 2561

รุ่นที่1

 

Leave a Reply

%d bloggers like this:
close-alt close collapse comment ellipsis expand gallery heart lock menu next pinned previous reply search share star