หลักสูตรพัฒนาครู มัธยมศึกษา

ภาพนิ่ง2

                               คูปองครู 2561   รับ 100 คน / รุ่น    หลักสูตร  2 วัน 20  ชม.

ลงทะเบียน   ระบบ Training Obec 25 เมษายน – 2 พฤษภาคม 2561

735D6B7A-A00E-4C66-A339-9BBAB6B666B095C3F6F4-EC1F-43E8-B5A3-B26F9005F7E4

 

 

Leave a Reply

%d bloggers like this:
close-alt close collapse comment ellipsis expand gallery heart lock menu next pinned previous reply search share star