หลักสูตรพัฒนาครู มัธยมศึกษา

ภาพนิ่ง10

จองด่วน   คูปองครู 2561  รับ 100 คน / รุ่น    หลักสูตร  2 วัน 20  ชม.

ลงทะเบียน   ระบบ Training Obec 25 เมษายน – 2 พฤษภาคม 2561

 

Leave a Reply

%d bloggers like this:
close-alt close collapse comment ellipsis expand gallery heart lock menu next pinned previous reply search share star