หลักสูตรพัฒนาครู มัธยมศึกษา

ภาพนิ่ง13

จองด่วน   คูปองครู 2561  รับ 150 คน / รุ่น    หลักสูตร  2 วัน 16  ชม.

ลงทะเบียน   ระบบ Training Obec 25 เมษายน – 2 พฤษภาคม 2561

Leave a Reply

%d bloggers like this:
close-alt close collapse comment ellipsis expand gallery heart lock menu next pinned previous reply search share star