หลักสูตรพัฒนาครู ประถมศึกษา

ภาพนิ่ง9

      คูปองครู 2561  รับ รุ่นละ 150 คน  12 รุ่น    หลักสูตร  2 วัน 16  ชม.

ลงทะเบียน  ระบบ Training Obec 25 เมษายน – 2 พฤษภาคม 2561

342059

หลักสูตร-_ภาพ-123

Leave a Reply

%d bloggers like this:
close-alt close collapse comment ellipsis expand gallery heart lock menu next pinned previous reply search share star