หลักสูตรพัฒนาครู ประถมศึกษา

ภาพนิ่ง6

    คูปองครู 2561  รับ 150 คน / รุ่น  จำนวน 12 รุ่น   หลักสูตร  2 วัน 16  ชม.

ลงทะเบียน  ระบบ Training Obec 25 เมษายน – 2 พฤษภาคม 2561

Leave a Reply

%d bloggers like this:
close-alt close collapse comment ellipsis expand gallery heart lock menu next pinned previous reply search share star