หลักสูตรอบรมครู

postร้านค้า

ศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาการเรียนรู้

The King’s Philosophy to Learning Development

ศาสตร์พระราชา คือ บรรดาองค์ความรู้ที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชพระราชทานแก่พสกนิกรผ่านโครงการตามแนวพระราชดำริ พระบรมราโชวาทหรือพระราชดำรัส ตลอดรัชสมัย 7 ทศวรรษแห่งการครองราชย์ ซึ่งมีประโยชน์มากมายในการที่จะพัฒนาประเทศไปสู่ความมั่นคง ยั่งยืน และสันติสุข

สถานศึกษาจะต้องน้อมนำเอาศาสตร์พระราชาเข้ามาบูรณาการสู่การจัดการเรียนรู้ จึงจะต้องพัฒนาครูให้มีจิตวิญญาณความเป็นครูที่จักเจริญรอยตามพระยุคลบาท ให้ครูมีความรู้ ความเข้าใจในศาสตร์พระราชา และมีทักษะในการออกแบบและเขียนแผนการเรียนรู้ให้เป็นการเรียนรู้แบบ Active Learning อย่างแท้จริง

วัตถุประสงค์หลักสูตร

 1. เพื่อให้ครูมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับศาสตร์พระราชา
 2. เพื่อให้ครูมีความรู้ ความเข้าในการบูรณาการศาสตร์พระราชาการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้
 3. เพื่อให้ครูเกิดทักษะในการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้

  พื้นฐานและเงื่อนไขครูที่เข้าอบรม

  1. ครูที่สอนระดับปฐมวัย
  2. ครูที่สอนระดับประถมศึกษา
  3. ครูที่สอนระดับมัธยมศึกษา
  4. ครูที่สอนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้

  5.  ครูทุกสังกัด

  วิทยากร

  1. นายทองสุข มันตาทร อดีต,ผอ.สถาบันพัฒนาผู้บริหารการศึกษา วุฒิการศึกษา ศษ .ม บริหารการศึกษา

  มหาวิทยาลัยขอนแก่น  ปีการศึกษา 2529

  1. ดร.สัมฤทธิ์ กางเพ็ง ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ โรงเรียนหนองกุงวิทยาคาร

  วุฒิการศึกษา ศษ.ด. (การบริหารการศึกษา) มหาวิทยาลัยขอนแก่น

  1. นางจิตโศภิน เคนจันทึก ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ โรงเรียนเทศบาล 2 อนุบาลสาธิต เทศบาลเมืองบ้านไผ่

  อำเภอบ้านไผ่  จังหวัดขอนแก่น

  วุฒิการศึกษา ศษ.ม.การประถมศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีการศึกษา 2541

  ค.ม.การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต ปีการศึกษา 2552

  1. ดร.เรืองยศ แวดล้อม ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ โรงเรียนบัวใหญ่พิทยาคม

  วุฒิการศึกษา ปร.ด.(การบริหารการศึกษา) จากมหาวิทยาลัยมกุฏราชวิทยาลัย

  1. ดร.สุชาติ บางวิเศษ อาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

  วุฒิการศึกษา ศษ.ด. (การบริหารการศึกษา) มหาวิทยาลัยขอนแก่น

  1. นางสาวณัฐยานุช สุดชาดี ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ โรงเรียนบ้านโซ้ง อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น

  วุฒิการศึกษา ศษ.ม. ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขา การบริหารการศึกษา

  คณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น

  1. นางสุพัตรา ตาลดี ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ เทศบาลนครขอนแก่น

  วุฒิการศึกษา ศษ.ม. หลักสูตรและการสอน มหาวิทยาลัยขอนแก่น

  74F95D9A-03DB-4884-A0EF-A051FD653FEE

  คูปองครู 10000 บาท ปี 2561

  สำรวจ หลักสูตรพัฒนาครู คลิกเลือกหลักสูตรที่โดนใจ https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfket2RcHzDmkH2ezSILJvCwygy_TNkhj1e82ehv-ZJmntYYg/viewform?usp=sf_link                                                                           App Line @trainings รับข้อมูลความเคลื่อนไหว #คูปองครู61 10000 บาท คลิก! ลิงค์ https://line.me/R/ti/p/%40trainingsพัฒนาครู

 

Leave a Reply

%d bloggers like this:
close-alt close collapse comment ellipsis expand gallery heart lock menu next pinned previous reply search share star