หลักสูตรอบรมครู 2561

postร้านค้า

ลงทะเบียน! เลือกหลักสูตร!!! วันที่ 25 เมษายน ถึง 2 พฤษภาคม 2561 นี้

จองก่อน มีสิทธิ์ก่อน

ลงทะเบียน! เลือกหลักสูตร!!! วันที่ 25 เมษายน ถึง 2 พฤษภาคม 2561 นี้

ลงทะเบียน

ลงทะเบียน! เลือกหลักสูตร!!! วันที่ 25 เมษายน ถึง 2 พฤษภาคม 2561 นี้

หลักสูตรพัฒนาครู

 

ภาพนิ่ง14

หลักสูตร

การพัฒนาบุคลิกภาพและการพูดอย่างครูมืออาชีพเพื่อสร้างแรงจูงใจผู้เรียน

Motivating Learners: Personality and Speaking Development for the Teaching Profession.

บุคลิกภาพ เป็นสิ่งแรกที่จะทำให้ผู้เรียนรัก เคารพ นับถือ บุคลิกภาพทางวาจา คือทักษะการพูดเชิงบวกและสร้างสรรค์มีอิทธิพลที่จะสร้างแรงจูงใจให้เกิดการพัฒนาการเรียนรู้ครูที่ดีตามจรรยาบรรณวิชาชีพ จึงต้องมีบุคลิกภาพดี และมีทักษะการพูดที่จะส่งผลให้มีการพัฒนาการเรียนรู้

บุคลิกภาพคือลักษณะโดยรวมของบุคคลในด้านต่างๆ ได้แก่บุคลิกภาพทางกาย เช่นการแต่งกาย อากัปกิริยา บุคลิกภาพทางอารมณ์ เช่น ความสงบเสงี่ยม สุขุม  บุคลิกภาพทางสังคม เช่นการ    วางตน การมีมนุษยสัมพันธ์ และบุคลิกภาพทางสติปัญญา เช่น ความู้ความสามารถ ปฏิภาณไหวพริบ ทั้ง 4 ด้านรวมกันเป็นลักษณะเฉพาะประจำตัวของแต่ละบุคคล ที่จะทำให้เป็นผลต่อความรู้สึกของผู้เกี่ยวข้องหรือพบเห็นและมีอิทธิพลต่อการเรียนรู้ของเด็ก

ทักษะการพูดเป็นส่วนหนึ่งของบุคลิกภาพที่จำเป็นอย่างยิ่งในวิชาชีพครู เพราะการพูดจะส่งผลต่อการเรียนรู้ของนักเรียนให้ไปทางลบหรือทางบวกก็ได้ ครูจึงต้องเรียนรู้วิธีการพูดทั่ว ๆ ไปเป็นพื้นฐาน และต่อยอดเป็นเป็นการพูดเชิงบวกและสร้างสรรค์ เช่นการพูดโน้มน้าวจูงใจ เร้าใจให้เกิดพลังที่จะมุมานะสู่ประตูแห่งความสำเร็จ

ดังนั้น ครูจึงต้องพัฒนาบุคลิกภาพและฝึกฝนทักษะในการพูด เพื่อให้ส่งผลต่อการพัฒนาการเรียนรู้ของนักเรียน ให้สมกับเป็นผู้ใฝ่รู้ มีจิตวิญญาณของความเป็นครูตามจรรยาบรรณวิชาชีพอย่างแท้จริง

กรอบแนวคิดหลักสูตร (1)

วัตถุประสงค์หลักสูตร

 1. เพื่อให้ครูมีความรู้ความเข้าใจในการพัฒนาบุคลิกภาพของครูที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการเรียนรู้
 2. เพื่อให้ครูมีบุคลิกภาพเหมาะสมกับครูมืออาชีพ
 3. เพื่อให้ครูมีทักษะการพูดเชิงบวก และสามารถสร้างแรงจูงใจผู้เรียน
 4. เพื่อให้ครูเกิดความตระหนักในความเป็นครู: การปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ผู้เรียน ทั้งทางกาย (บุคลิกภาพ)ทางวาจา (ทักษะการพูด)และทางจิตใจ(บุคลิกภาพทางอารมณ์)

วิทยากร ระดับมืออาชีพ นักพูด ชื่อดัง ท่าน ทองสุข  มันตาทร นำทีม (อดีตผู้อำนวยการสถาบันวัดไร่ขิง)

IMG_0610_resize2

https://www.youtube.com/channel/UCeeT6P4pvXCbBMZ7R2GrTWQ/videos

 1. นายทองสุข มันตาทร อดีต ผอ.สถาบันพัฒนาผู้บริหารการศึกษา (วัดไร่ขิง)

กศ.บ. สาขาภาษาไทย    ปีที่สำเร็จการศึกษา   2520   มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ศษ.ม. สาขา การบริหารการศึกษา   ปีที่สำเร็จการศึกษา 2529         มหาวิทยาลัยขอนแก่น

 1. ผอ.สมใจ วิเศษทักษิณ ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 21 ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ

ค.บ. วิชาเอกสังคมศึกษา ปีที่สำเร็จการศึกษา  2534 วิทยาลัยครูมหาสารคาม

ค.ม. ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหารศึกษา สำเร็จการศึกษา 2549 มหาลัยราชภัฏเลย

 1. อ. มะลิดา ปทุมธนทรัพย์ ผู้อำนวยการสถาบันวาทศิลป์

B.B.A. (Marketing)  บริหารธุรกิจสาขาการตลาด ปีที่สำเร็จการศึกษา พ.ศ. 2536

มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

 1. ดร. ปรียาดา สุขสวาง ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาการศึกษา ชำนาญการพิเศษ ศธภ.12

ปร. ด. เทคโนโลยีการศึกษา ปีที่สำเร็จการศึกษา  2555  มหาวิทยาลัยขอนแก่น

 1. ผอ. วณัชญานุช สุดชาดี   ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโซ่งเหล่านาดี ชำนาญการพิเศษ สพป.ขก.เขต 2

ศษ.บ. สาขาการมัธยมศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ศษ.ม. สาขา การบริหารการศึกษา  มหาวิทยาลัยขอนแก่น

พื้นฐานและเงื่อนไขครูเข้าอบรม

 1. ครูระดับปฐมวัย
 2. ครูระดับประถมศึกษา
 3. ครูระดับมัธยมศึกษา
 4. ครู/ผู้สนใจพัฒนาบุคลิกภาพ และการพูด
 5. ครูทุกระดับ ทุกสังกัด

#คูปองครู 10000 บาท ปี 2561

สำรวจ หลักสูตรพัฒนาครู คลิกเลือกหลักสูตรที่โดนใจ https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfket2RcHzDmkH2ezSILJvCwygy_TNkhj1e82ehv-ZJmntYYg/viewform?usp=sf_link

App Line @trainings รับข้อมูลความเคลื่อนไหว #คูปองครู61 10000 บาท คลิก! ลิงค์ https://line.me/R/ti/p/%40trainings

Leave a Reply

%d bloggers like this:
close-alt close collapse comment ellipsis expand gallery heart lock menu next pinned previous reply search share star