หลักสูตรอบรมครู 2561

ลงทะเบียน คูปองครู61

รูปภาพ1

ลงทะเบียน! เลือกหลักสูตร!!! วันที่ 25 เมษายน ถึง 2 พฤษภาคม 2561 นี้

หลักสูตรพัฒนาครู

ภาพนิ่ง16

หลักสูตร การจัดประสบการณ์ปฐมวัย หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย 2560

วัตถุประสงค์หลักสูตร

 1. เพื่อให้ครูมีความรู้ความเข้าใจหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560
 2. เพื่อให้ครูมีความรู้ความเข้าใจการจัดประสบการณ์สอดคล้องหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560
 3. เพื่อให้ครูเกิดทักษะในการออกแบบประสบการณ์สอดคล้องหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560
 4. เพื่อให้ครูเกิดทักษะเขียนแผนการจัดประสบการณ์สอดคล้องหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560
 5. เพื่อสร้างความตระหนักในความเป็นครู ให้เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ ปรับปรุงและพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องให้มีความรู้ความชํานาญในวิชาชีพ โดยใช้กระบวนการ PLC

สังเขปหัวข้อ เนื้อหา สาระหลักสูตร

ด้านความรู้

 1. หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560
 2. หลักการ แนวทางการจัดประสบการณ์ปฐมวัย

ด้านทักษะ

 1. การจัดประสบการณ์ระดับปฐมวัย
 2. เขียนแผนการจัดการประสบการณ์ระดับปฐมวัย

ด้านความเป็นครู

 1. บุคคลแห่งการเรียนรู้ ปรับปรุงและพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องให้มีความรู้ความชํานาญ ในวิชาชีพ โดยใช้กระบวนการ PLC
 2. คุณธรรมจริยธรรมและปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ผู้เรียนทั้งกายวาจาและจิตใจดํารงตน ให้เป็นที่เคารพศรัทธาและน่าเชื่อถือ
 3. วินัยและการรักษาวินัย

พัฒนาการด้านสติปัญญาวัยอนุบาล-01

#คูปองครู 10000 บาท ปี 2561

สำรวจ หลักสูตรพัฒนาครู คลิกเลือกหลักสูตรที่โดนใจ 

App Line @trainings รับข้อมูลความเคลื่อนไหว #คูปองครู61 10000 บาท คลิก! ลิงค์ https://line.me/R/ti/p/%40trainings

child

Leave a Reply

%d bloggers like this:
close-alt close collapse comment ellipsis expand gallery heart lock menu next pinned previous reply search share star