การประเมินครู

ตัวชี้วัดการประเมินครู ตามที่ ก.ค.ศ. กำหนด มี 3 ด้าน 13 ตัวชี้วัด การพัฒนาตนเอง โดยครูเข้าอบรม #คูปองครู เป็น ตัวชี้วัดหนึ่ง ใน 13 ตัวชี้วัด

https://line.me/R/ti/p/%40trainings

 

69B9C634-A6FA-463C-B405-C8262A8FE414

Leave a Reply

%d bloggers like this:
close-alt close collapse comment ellipsis expand gallery heart lock menu next pinned previous reply search share star