หลักสูตรพัฒนาครู

t4

1. ภาษาอังกฤษ

  •   Smart Teacher: Classroom English (ภาษาอังกฤษสำหรับครูใช้ในห้องเรียน)
  •  สื่อและนวัตกรรมสำหรับวิชาคณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา
  •  การพัฒนาการจัดกิจกรรมเรียนรู้สถานศึกษาพอเพียงสู่ศูนย์การเรียนรู้พอเพียง
  •  ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้: เทคนิคการพัฒนาสมอง เพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

   4. หลักสูตรพัฒนาความรู้ ทักษะ ความเป็นครู

  •  Smart Teacher: พัฒนาทักษะการพูด สร้างภาพลักษณ์ ปรับลุค ยุค THAILAND 4.0

 5. ทักษะการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 

  • google Education สร้างสื่อ นวัตกรรม ข้อสอบ เพื่อพัฒนาผู้เรียน
  • โปรแกรมที่ต้องการอบรมครู……………………………

สำรวจ ความต้องการ หลักสูตรพัฒนาครู #คูปองอบรมครู@10000 บาท

           เพื่อเตรียมความพร้อมในการพัฒนาครู จัดหลักสูตรที่ตรงความต้องการของครู ผู้บริหารสถานศึกษา
ผู้บริหารการศึกษา นักเรียน สอดคล้องกับ สำนักพัฒนาครูและบุคลากรการศึกษาขั้นพื้นฐาน  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  จึงสำรวจความคิดเห็น หลักสูตรอบรมครู โปรดเลือก หลักสูตรอบรมครู ที่ตรงกับความต้องการ หรือตรงกับความคิดเห็นของท่าน

คลิก  ลงทะเบียน

Leave a Reply

%d bloggers like this:
close-alt close collapse comment ellipsis expand gallery heart lock menu next pinned previous reply search share star