เราจะเป็นสะพานเชื่อมไปสู่ความสำเร็จ

golden

เส้นทางแห่งความสำเร็จอาจะไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบ  แต่ถ้าเจอ หุบ เหว ความยากลำบาก สะพานจะเชื่อมไปสู่ความสำเร็จได้ง่ายและเร็วขึ้น

Leave a Reply

%d bloggers like this:
close-alt close collapse comment ellipsis expand gallery heart lock menu next pinned previous reply search share star