หลักสูตรอบรมเปลี่ยนชีวิต

หลักสูตรอบรม สติกเกอร์ไลน์ สร้างง่าย ด้วยตัวคุณเอง

ทำสติกเกอร์ไลน์   จากภาพถ่าย วาดสติกเกอร์ไลน์ง่ายๆ ด้วยตนเอง คุณจะมีสติกเกอร์ไลน์ใช้เอง ในงานธุรกิจ และสินค้าของคุณ  ขอบคุณลูกค้า ส่งเป็นของขวัญปีใหม่ 2018

25-26   พฤศจิกายน  2560  ขอนแก่น ห้องประชุม หอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยขอนแก่น

คลิก!  ลงทะเบียนอบรม

มีs2

หลักสูตรอบรม พัฒนาการพูด สร้างภาพลักษณ์ ปรับลุค ยุค Thailand 4.0

16-17 ธันวาคม 2560  ขอนแก่น ห้องประชุม หอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยขอนแก่น

คลิก!  ลงทะเบียนอบรม

S__3121157

christopher-campbell-37569

pexels-photo-320007

หลักสูตรอบรม การตลาดออนไลน์ Live Face

20-21  มกราคม 2561 ขอนแก่น ห้องประชุม หอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยขอนแก่น

คลิก!  ลงทะเบียนอบรม

dung-tr-n-vi-t-187084

หลักสูตรอบรม พัฒนาศักยภาพสมอง เทคนิคความจำ เรียนเร็ว upgrade A

17-18   กุมภาพันธ์   2561  ขอนแก่น ห้องประชุม หอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยขอนแก่น

คลิก!  ลงทะเบียนอบรม

brain

คุณจะได้เรียนรู้! เทคนิคการพัฒนาสมอง แบบอัจฉริยะ

เทคนิคการฝึกการเรียนรู้เร็ว สมองซีกซ้าย ซีกขวา

– หน้าที่และการทำงานของสมอง

– การทดสอบศักยภาพการเรียนรู้ของสมอง

– เทคนิคการฝึกศักยภาพการเรียนรู้เร็วสมองซีกซ้าย ขวา

เทคนิคการฝึกสมองเรียนรู้เร็ว ด้านภาษา 

 – ภาษาไทย

 – ภาษาต่างประเทศ  อังกฤษ จีน เกาหลี

เทคนิคการฝึกสมองเรียนรู้เร็ว ด้านวิชาการ

–          เนื้อหา วิชาต่างๆ

–          บทเรียนต่างๆ

–          ทักษะการคิดขั้นสูง

Brain gym : กิจกรรมปลุกพลังสมอง   การโปรแกรมสมองสร้างความสำเร็จ: NLP

เทคนิคการพัฒนาทักษะการอ่านเร็ว แบบอัจฉริยะ

  – เทคนิคการฝึกสมอง เรียนรู้เร็วด้วยการอ่านเร็ว ระดับ 1

  – เทคนิคการฝึกสมอง เรียนรู้เร็วด้วยการอ่านเร็ว ระดับ 2

  – เทคนิคการฝึกสมอง เรียนรู้เร็วด้วยการอ่านเร็ว ระดับ 3

เทคนิคเพิ่มศักยภาพสมอง : นำเสนอแบบอัจฉริยะ

 – Graphic Organizers

 –  Mind Map: แผนภาพความคิด

วิทยากร

  • ดร. ปรียาดา  สุขสวาง

  • นายแพทย์เกรียงศักดิ์  ลาภจตุรพิธ

    S__3121162

  • ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต เทคโนโลยีการศึกษา มข.

  • ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต เทคโนโลยีการศึกษา  และ  บริหารการศึกษา

  • ครุศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยม) โครงการ ทุน คุรุทายาท

 

  • 26744228 - teacher and student discussing math questions
%d bloggers like this:
close-alt close collapse comment ellipsis expand gallery heart lock menu next pinned previous reply search share star